Forsiden

Historisk arkiv

Forslag til nye nemndmedlemmer i UNE

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Utlendingsnemnda (UNE) skal hvert fjerde år ha nye nemndmedlemmer oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet etter forslag fra fylkesmennene, Norges Juristforbund, Samfunnsviterne og en rekke humanitære organisasjoner som arbeider på flyktning-, asyl- eller innvandringsområdet.

Nemndmedlemmene oppnevnes for en periode på fire år, og kan gjenoppnevnes én gang. Nemndmedlemmene oppnevnes nå for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024.

Nemndmedlemmene deltar i avgjørelsen av klagesaker som behandles i nemndmøter i UNE. Saker som behandles i nemndmøter er saker som inneholder vesentlige tvilsspørsmål. I tillegg til en fast ansatt nemndleder deltar to nemndmedlemmer i møtet; ett nemndmedlem som er oppnevnt etter forslag fra fylkesmennene, Juristforbundet eller Samfunnsviterne, og ett nemndmedlem som er oppnevnt etter forslag fra en humanitær organisasjon.  I stornemnd vil det være fire nemndmedlemmer; to foreslått av humanitære organisasjoner og to av de øvrige nevnte.

På invitasjon fra Justis- og beredskapsdepartementet har organene og organisasjonene med forslagsrett nå foreslått sine kandidater. Det er kommet inn 370 forslag til nye nemndmedlemmer.

Med utgangspunkt i de innkomne forslagene vil departementet oppnevne nye nemndmedlemmer. Det er en forutsetning for å bli oppnevnt at vilkårene i utlendingsloven § 77 er oppfylt. For øvrig vil UNEs behov bli tillagt vekt når antallet nemndmedlemmer oppnevnes.

Oppnevningen vil skje i god tid før årsskiftet, slik at UNE kan begynne planleggingen av nemndmøtene for 2021.

Liste over kandidater til medlemmer av UNE (PDF)