Historisk arkiv

Innenriksministermøte i EU om den nye migrasjonspakten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Statssekretær Hilde Barstad i Justis- og beredskapsdepartementet deltok torsdag på en videokonferanse med EUs innenriksministre. I dette rådsmøtet diskuterte de Kommisjonens nye migrasjonspakt og samarbeid med tredjeland om migrasjon.

- Hvordan migrasjon skal håndteres i Europa er viktig for Norge. Migrasjonspakten vil også få konsekvenser for oss, og derfor er det også så viktig at vi får være med å diskutere dette med innenriksministrene i EU, sier statssekretær Hilde Barstad.

Målet med Pakten er en mer helhetlig, balansert og forutsigbar europeisk tilnærming, der medlemslandenes ulike interesser ivaretas på en god måte. I Pakten foreslår EU-kommisjonen tiltak på tre områder; samarbeid om migrasjonshåndtering og retur med opprinnelses- og transittland for irregulær migrasjon mot Europa, screening og hurtigprosedyrer på yttergrensene, og fordeling av ansvaret for asylsøkere. Det tyske formannskapet foreslår at man har en skrittvis tilnærming til det nye reformforslaget og oppnår politisk enighet om hovedlinjene før man begynner forhandlingene om detaljene i rettsaktene. En ser for seg at forhandlingene fortsetter i 2021.

Kommissær Ylva Johansson understreket i sin innledning av at EU må bli bedre på retur. I tillegg er det essensielt at EU jobber tett med tredjeland, som man må oppmuntre til å styrke sin grensekontroll og sine egne asylsystem.

- Det er bred enighet i EU at returarbeidet må forbedres. Der har vi mye å bidra med. Derfor har vi fra norsk side overfor EU vist til våre erfaringer med hurtigbehandling av asylsaker, og påfølgende retur, og fremhevet betydningen av slike ordninger som en del av migrasjonshåndteringen, sier Barstad.

Som følge av reisefriheten i Schengen-området, er Norge direkte berørt av asylankomstene og sekundærbevegelsene i Europa. Kommisjonen legger opp til at Norge kun vil bli bundet av deler av regelverket, i tråd med våre tilknytningsavtaler.

- EU legger stor vekt på migrasjonssamarbeidet med tredjeland i sitt nabolag, land irregulære migranter kommer fra, men først og fremst land de reiser gjennom. EU vil bygge opp sterke migrasjonspartnerskap med disse landene. Norge deltar ikke direkte i dette, men det er viktig at vi får være med i diskusjonene rundt temaet særlig fordi det påvirker migrasjonen til Europa i sin helhet, sier statssekretæren.

EUs siktemål er å gjøre disse landene bedre i stand til å begrense transittmigrasjonen.. Det bred enighet i EU om å ta i bruk utenrikspolitiske virkemidler i dette arbeidet.