Historisk arkiv

Nyheter

Legger fram forslag til Stortinget om midlertidig forskriftshjemmel om plikten til opphold på karantenehotell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen legger i dag fram et lovforslag som vil gi et klart midlertidig hjemmelsgrunnlag for å videreføre kravet om opphold på karantenehotell for dem som ikke kan dokumentere et annet egnet oppholdssted.

Plikten til opphold på karantenehotell ble innført med grunnlag i den særlige fullmakten etter smittevernloven § 7-12. Regler gitt i medhold av dette skal meddeles Stortinget, og hvis de ikke er opphevet innen 30 dager etter at de ble meddelt, skal de snarest mulig legges fram som lovforslag. Det er det regjeringen gjør nå. 

Det er kun selve hjemmelen som legges frem for Stortinget. De substansielle endringene i ordningen med karantenehotell blir fastsatt i løpet av helgen.

Prop. 62 L (2020–2021) Midlertidige endringer i smittevernloven (oppholdssted under innreisekarantene mv.)