Historisk arkiv

Ny midlertidig lov og forskrift om innreiserestriksjoner trer i kraft 1. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Fra 1. juli 2020 trer ny midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, og tilhørende forskrift, i kraft. Den nye loven og forskriften erstatter forskrift om bortvisning mv. av hensyn til folkehelsen, som oppheves fra samme dato. Loven og forskriften viderefører i all hovedsak de innreiserestriksjonene som fremgår av bortvisningsforskriften.

Den nye særloven innebærer ikke en innstramming av gjeldende bestemmelser om innreiserestriksjoner og bortvisning, men innebærer et nytt hjemmelsgrunnlag for å videreføre bestemmelser som legger begrensninger på adgangen til innreise til Norge når det er nødvendig for å trygge folkehelsen ved utbruddet av covid-19. Regjeringens siktemål er imidlertid en gradvis oppmyking.

Loven gir hjemmel for fortsatt bruk av innreiserestriksjoner av hensyn til folkehelsen frem til 1. november 2020.