Historisk arkiv

Vedtak i utleveringssak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet mottok 31. juli 2019 formell begjæring om utlevering av Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som Mulla Krekar, fra Italia. Utleveringsbegjæringen er behandlet av norske domstoler. Det er rettskraftig avgjort at vilkårene for å utlevere Ahmad er til stede.

Departementet mener, i likhet med retten, at vilkårene for utlevering foreligger, og har 12. februar 2020 fattet vedtak om at utlevering av Ahmad skal finne sted. Vedtaket er ikke endelig da det kan påklages til Kongen i statsråd. Klagefristen er tre uker. Dersom utleveringsvedtaket påklages, tar Kongen i statsråd endelig stilling til utleveringsspørsmålet.