Historisk arkiv

Endringer i domstolloven: Elektronisk signering og forkynnelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Erfaringene med reglene om elektronisk signatur og elektronisk forkynnelse i den midlertidige koronaloven om tilpasninger i prosessregelverket har vært så gode at regjeringen nå foreslår at de videreføres i domstolloven.

Endringene som foreslås i domstolloven og tvangsfullbyrdelsesloven vil legge til rette for elektronisk signering av avgjørelser og andre dokumenter i domstolene og for elektronisk forkynnelse.

Forslagene er en del av arbeidet med å digitalisere domstolene, og følger opp deler av Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat 18. desember 2020.

I proposisjonen foreslås det en forskriftshjemmel for nærmere regler om fremgangsmåter for signering i domstolene. Det foreslås også nærmere regler om elektronisk forkynnelse som skal utfylle gjeldende regler om denne forkynnelsesformen fra 2018.

I tråd med den digitale utviklingen ellers i samfunnet, vil endringene bidra til at domstolene og offentlige myndigheter som forkynner dokumenter, kan innfri brukernes forventninger om elektronisk kommunikasjon.

Prop. 161 L (2020–2021) Endringer i domstolloven mv. (signatur og elektronisk forkynnelse)