Historisk arkiv

Foreslår å videreføre rekonstruksjonsloven for å hjelpe levedyktige bedrifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I begynnelsen av koronapandemien foreslo regjeringen å endre reglene for gjeldsforhandlinger for å hjelpe levedyktige bedrifter som er rammet av akutt svikt i inntektene. Regjeringen legger i dag frem en lovproposisjon med forslag om å videreføre den midlertidige loven om rekonstruksjon frem til 1. juli 2023. Samtidig jobbes det videre med forslag til permanente regler.

Målet med forslaget om å videreføre den midlertidige loven om rekonstruksjon, er å sørge for at verktøyene som ble innført med den midlertidige loven, er tilgjengelige frem til permanente lovregler om rekonstruksjon er på plass.

Hva er rekonstruksjon?

Rekonstruksjonsloven innebærer endringer sammenliknet med de tidligere reglene om gjeldsforhandling i konkursloven. Blant annet kan forhandling om rekonstruksjon innledes på et tidligere tidspunkt, en rekonstruksjonsplan kan vedtas lettere og det er åpnet for omgjøring av gjeld til egenkapital som en del av rekonstruksjonen.  Videre åpner loven for midlertidig unntak i forskrift fra det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og merverdiavgift gjennom en midlertidig endring i dekningsloven, og det gis mulighet for pantesikkerhet for lån til finansiering under rekonstruksjonen med prioritet foran alle andre panthavere. Skyldnerens beskyttelse mot åpning av konkurs og gjennomføring av tvangsdekning under rekonstruksjonsforhandling er også styrket.