Historisk arkiv

Nye bestemmelser om hvem som kan være prosessfullmektig i saker om frihetsberøvelse etter utlendingsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har fremmet en lovproposisjon med forslag til en ny bestemmelse i utlendingsloven om at departementet gjennom forskrift kan gi regler om hvem som skal oppnevnes som prosessfullmektig i saker om frihetsberøvelse etter utlendingsloven, hvem som skal kunne oppnevne prosessfullmektig og muligheten for å bringe politiets beslutning om oppnevning inn for tingretten.

Departementet vil komme nærmere tilbake til detaljene i forbindelse med forskriftsarbeidet. Det blir viktig å fastlegge tydelig rutiner for å sikre nøytrale og transparente prosesser. Gjennom forskriftsarbeidet ønsker departementet blant annet å klargjøre at politiet i visse tilfeller kan stå for oppnevning innenfor rettens åpningstid, samt tydeliggjøre utlendingens rett til selv å velge advokat.

Prop. 157 L (2020–2021) Endringer i utlendingsloven (oppnevning av prosessfullmektig i saker om frihetsberøvelse etter utlendingsloven mv.)