Historisk arkiv

Rapport om områdegjennomgang av styringen av politiet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Boston Consulting Group (BCG) har gjennomført en områdegjennomgang av styringen av politiet. Det anbefales å styrke den strategiske styringen og utviklingen av politiet for å legge til rette for mer effektiv bruk av ressurser.

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og Finansdepartementet har BCG gjennomført en områdegjennomgang av styringen av politiet. Hensikten med gjennomgangen har vært å bidra til at JD og politiets ledelse kunne utøve en hensiktsmessig styring av ressurser og oppgaver for politiet. Områdegjennomgangen skulle gi anbefalinger om en hensiktsmessig struktur for styring av politiet, vurdere kvaliteten på dagens styringsinformasjon og hvordan denne kunne forbedres. Videre skulle gjennomgangen vurdere politiets samlede oppgaveportefølje samt ansvarsdeling med andre offentlige myndigheter opp mot hensynet til god styring og effektiv drift i et samfunnsmessig perspektiv.

BCG finner at styringen av og i politiet er preget av detaljorientering og mangel på god styringsinformasjon, og at oppgaveporteføljen til politiet er svært omfattende og uensartet. BCG anbefaler blant annet følgende tiltak for å legge til rette for mer effektiv bruk av ressurser:

  • Politisk styring må dreies mer i retning av mål for kriminalitetsbekjempelse og prioriterte kriminalitetsområder
  • JD må bidra til en dreining mot strategisk styring i samspillet mot Politidirektoratet (POD), og utnytte bedret styringsinformasjon fra POD
  • POD må vesentlig forbedre styringsinformasjon og bruk av denne i styring og oppfølging av etaten
  • JD bør utrede om det bør gjøres endringer i politiets oppgaveportefølje
  • Å realisere effektiviseringspotensial innenfor dagens oppgaveportefølje.

Politisk styring må dreies mer i retning av mål for kriminalitetsbekjempelse og prioriterte kriminalitetsområder

Kombinasjonen av et bredt og sammensatt oppdrag, styring på innsatsfaktorer som krav til politidekning og antall lokasjoner, samt detaljert styring, svekker politiets handlingsrom til å finne gode løsninger. BCG anbefaler at styringen dreies fra  innsatsfaktorer til mål for kriminalitetsbekjempelse og prioriterte kriminalitetsområder.

JD må bidra til en dreining mot strategisk styring i samspillet mot POD, og utnytte bedret styringsinformasjon fra POD i en styrket sekretariatsfunksjon for politisk ledelse

JDs administrative styring påvirkes av politiske forhold og mangel på tilstrekkelig beslutningsstøtte og god styringsinformasjon fra POD. Styringen er i stor grad operasjonell og detaljorientert, inneholder mange oppdrag og angir i liten grad prioritering av ulike styringssignaler. BCG anbefaler en dreining mot mer strategisk styring med vekt på forutsigbare rammebetingelser og langsiktige planer.

POD må vesentlig forbedre styringsinformasjon og bruk av denne i styring og oppfølging av etaten

POD har ikke full oversikt over kostnads- og ressursbruk i etaten. Det er svakheter i virksomhets- og økonomirapporteringen, og det er en svak historikk med kostnadseffektivisering og gevinstrealisering i etaten. Rapporten anbefaler flere tiltak for å øke kvaliteten i styringsinformasjonen og hvordan denne kan brukes i JD og politiet.

JD bør utrede om det bør gjøres endringer i politiets oppgaveportefølje

Oppgaveporteføljen til det norske politiet er svært omfattende og uensartet sammenlignet med andre nordiske land. Dette gjør at enkelte oppgaver får lite ledelseskapasitet og ikke blir prioritert i budsjettene. BCG anbefaler at departementet vurderer fordeler og ulemper ved å flytte enkelte oppgaver ut av politiet, inkl. hvor oppgavene skal løses i stedet.

Det ligger et betydelig effektiviseringspotensial innenfor dagens oppgaveportefølje

BCG vurderer at flere av dagens oppgaver kan løses på en mer effektiv måt og estimerer årlige effektiviseringsgevinster på mellom 260 og 513 mill. kroner. Hovedsakelig stammer dette fra stabs- og støttefunksjoner, redusert arealbruk, mindre manuelle tjenester innen våpenforvaltningen og økt produktivitet innen sivil rettspleie.

Anbefalinger som kan bidra til mer effektiv ressursbruk

Last ned rapporten

Ansattorganisasjonenes vurdering av områdegjennomgangen

Hva er områdegjennomganger?

Områdegjennomganger er et av regjeringens verktøy for å utrede og forberede endringer som kan gi bedre måloppnåelse på et budsjettområde og økt handlingsrom i budsjettene.

Utredningene gjennomgår ressursbruken innenfor et avgrenset område grundigere enn hva det normalt er anledning til innenfor den ordinære budsjettsyklusen. Dette er særlig nyttig når man ønsker å vurdere aktiviteter som faller inn under flere departementers eller virksomheters ansvarsområde i en større sammenheng. Gjennomgangene gir muligheter til å identifisere effektiviseringsgevinster, målrette regler og tiltak bedre eller identifisere utgifter som kan nedprioriteres.

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for arbeidet med områdegjennomganger.

Hvordan anbefalingene følges opp

JD startet arbeidet med å utvikle styringen av politiet i 2020, som del av arbeidet med områdegjennomgangen. Dette arbeidet fortsetter i 2021. Målet er bl.a. å styre mer på prioriterte resultater og effekter og redusere mengden aktivitetsstyring. JD vil også vurdere, sammen med andre berørte departementer og aktører, om det kan være hensiktsmessig for samfunnet å overføre noen av politiets oppgaver til andre. POD er i gang med å videreutvikle sine systemer for styrings- og økonomi­informasjon for bruk i politiet og JD. POD har også utarbeidet en flerårig effektiviseringsplan for 2021 og årene framover. JD er i dialog med POD om planen og øvrige områder hvor oppgaver kan løses mer ressurseffektivt.

Involvering av arbeidstakerorganisasjonene i politiet

Ansattorganisasjonene i politiet har gitt verdifulle bidrag til rapporten. I tillegg publiseres deres vurderinger av områdegjennomgangen sammen med rapporen. Organisasjonenes kunnskap og innsikter vil utgjøre deler av grunnlaget for oppfølging av rapporten.