Historisk arkiv

Forslag til enkelte presiseringer i regelverket om utvisning sendt på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring enkelte forslag til endringer i utlendingsloven og –forskriften.

Høringsnotatet inneholder forslag til endringer i utlendingsloven som tydeliggjør at det av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser også kan treffes vedtak om utvisning av en flyktning etter flyktningkonvensjonen. Forslaget innebærer ingen realitetsendring sammenlignet med i dag, men har til hensikt å skape et mer tydelig regelverk. Det foreslås også en presisering som gjør det tydelig at enhver gyldig oppholdstillatelse i Norge som utgangspunkt opphører å gjelde straks det er truffet vedtak i førsteinstans om utvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.

Høringsnotatet inneholder i tillegg forslag til nye bestemmelser i utlendingsforskriften som følger opp det nye alternative tiltaket til utvisning ved alvorlige brudd på utlendingsloven (krav til tilleggstid mv. for å oppnå permanent oppholdstillatelse) som ble innført med virkning fra 10. september i år. Heller ikke disse forslagene legger opp til noen realitetsendringer, men foreslås for å skape tydelighet i regelverket.

Høring: Nye presiseringer i utlendingslovens og utlendingsforskriftens regler om utvisning