Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2014

Flere lukkede fengselsplasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil øke kapasiteten i kriminalomsorgen ved å etablere ny lukket kapasitet innenfor eksisterende fengsler. I tillegg vil regjeringen øke bruken av straffegjennomføring i institusjon og styrke de frivillige organisasjonene i kriminalomsorgen.

Regjeringen vil øke kapasiteten i kriminalomsorgen ved å etablere ny lukket kapasitet innenfor eksisterende fengsler.  I tillegg vil regjeringen øke bruken av straffegjennomføring i institusjon og styrke de frivillige organisasjonene i kriminalomsorgen.

Regjeringen foreslår å bevilge 18,9 millioner kroner til å utvide soningskapasiteten med 70 nye plasser innenfor eksisterende fengsler. Forslaget innebærer å utvide Oslo fengsel med 20 nye plasser og etablere 50 nye midlertidige plasser ved bruk av dublering – at to innsatte deler et rom som normalt er beregnet for én – i enkelte fengsler.  Plassene vil kunne tas i bruk i 2014. 

– Det er viktig å se sammenhengen i straffesakskjeden. Disse utvidelsene vil være viktige tiltak for at kriminalomsorgen skal kunne stille tilstrekkelig med varetektsplasser til disposisjon for politiet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. 

Stopper hjemmesoning som varetektsalternativ

Regjeringen vil i løpet av våren 2014 fremme et lovforslag for Stortinget om å oppheve lovbestemmelsen om hjemmesoning med elektronisk kontroll som varetektsalternativ. 

– Jeg tror det strider mot folks rettsfølelse at personer som domstolen mener det er grunnlag for å varetektsfengsle, skal sitte hjemme. Vi vil heller bruke ressursene på flere fengselsplasser, sier Anundsen. 

Mer soning i institusjon

Straffegjennomføringsloven § 12 gir domfelte mulighet til å sone fengselsstraff i behandlings- eller omsorgsinstitusjon, noe som for eksempel kan være aktuelt for domfelte med rusproblemer. Regjeringen foreslår nå å bevilge 10 millioner kroner på flere soningsplasser i institusjon.  

– Mange har behov for mer behandling eller annen rehabilitering enn den som kan gis i et fengsel. Overføring til behandlings- eller omsorgsinstitusjon er et viktig virkemiddel for å tilbakeføre de domfelte til samfunnet. Samtidig frigjør det kapasitet i fengslene, sier Anundsen. 

Mer til de frivillige

Regjeringen foreslår å bevilge 2,5 millioner kroner til å øke tilskuddet til frivillige organisasjoner i kriminalomsorgen. 

Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle under straffegjennomføring og ved tilbakeføring til samfunnet. Derfor ønsker regjeringen å styrke det samarbeidet kriminalomsorgen har med en rekke organisasjoner – for eksempel organisasjoner med humanitært, religiøst, idrettslig, kulturelt eller rusmiddelbekjempende formål.