Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2013:

Flere tvangsreturer og soningsoverføringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil øke antallet tvangsreturer av personer uten lovlig opphold og overføre flere utlendinger som soner i norske fengsler, til soning i hjemlandet.

Regjeringen vil øke antallet tvangsreturer av personer uten lovlig opphold og overføre flere utlendinger som soner i norske fengsler, til soning i hjemlandet.

Personer som har fått endelig avslag på sin asylsøknad, plikter å returnere til hjemlandet – helst frivillig, men om nødvendig med tvang. Regjeringen foreslår å bevilge 16 millioner kroner for å øke antall tvangsreturer med 700 i 2013, fra 5 100 til minst 5 800.

– Denne økningen vil bidra til å forebygge kriminalitet fordi mange av dem som uttransporteres, enten er straffedømte eller ilagt en straffereaksjon, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Mange fengselsplasser tas opp av utenlandske statsborgere. Det er regjeringens mål at flest mulig heller skal sone i hjemlandet. Derfor økes innsatsen for å få gjennomført flere soningsoverføringer i 2013.

– Vi foreslår å øke politiets budsjett med 500 000 kroner, slik at Norge kan finansiere hjemtransport til om lag 15 innsatte til fortsatt soning i hjemlandet. Dette vil bidra til å dempe presset på sonings- og varetektskapasiteten i kriminalomsorgen, sier Anundsen.

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til politiet med 8,6 millioner kroner til å dekke merutgifter til registrering av flere asylsøkere. Prognosen viser at det vil komme 2 000 flere asylsøkere i 2013 enn tidligere lagt til grunn.