Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2014

Styrker beredskapen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår en rekke tiltak for å bedre beredskapen i Norge. Blant annet vil regjeringen styrke Beredskapstroppen med 15 millioner kroner til økt bemanning, etablere en database over bombekjemikalier og gjøre situasjonssenteret i Justis- og beredskapsdepartementet døgnbemannet.

Regjeringen foreslår en rekke tiltak for å bedre beredskapen i Norge. Blant annet vil regjeringen styrke Beredskapstroppen med 15 millioner kroner til økt bemanning, etablere en database over bombekjemikalier og gjøre situasjonssenteret i Justis- og beredskapsdepartementet døgnbemannet.

Oslo politidistrikt vil i løpet av høsten 2013 øke antall tjenestemenn i Beredskapstroppen med 13 stillinger. Regjeringen foreslår nå å øke bemanningen med ytterligere 13 tjenestemenn i 2014.

– Det vil gi oss en mer robust styrke og øke Beredskapstroppens evne til å håndtere flere alvorlige situasjoner samtidig, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Database for bombekjemikalier

Regjeringen vil at Kripos skal bli nasjonalt kontaktpunkt for bombekjemikalier.

– Derfor foreslår vi nå å bevilge fem millioner kroner til etablering av en database for bombekjemikalier. Både politiet og samarbeidspartnere som Tollvesenet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil ha tilgang til basen, sier Anundsen.

I tillegg foreslår regjeringen å styrke PST med 10 millioner kroner til nye IKT-løsninger.

Døgnbemannet situasjonssenter

Regjeringen foreslår å bevilge 4,5 millioner kroner slik at Sivilt situasjonssenter i Justis- og beredskapsdepartementet blir bemannet døgnet rundt. Bevilgningen gjør det mulig å opprette åtte nye stillinger.

– Denne beredskapsfunksjonen er sentral i håndteringen av nasjonale kriser i Norge. Ved å gjøre situasjonssenteret døgnbemannet, styrker vi den nasjonale kriseberedskapen, sier Anundsen.

Styrker Sivilforsvaret

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Sivilforsvaret med 5,4 millioner kroner i 2014.

– Dette er et viktig tiltak for å sikre at Sivilforsvaret skal kunne yte nødetatene god bistand ved store og komplekse hendelser, sier Anundsen.

Styrker Hovedredningssentralen

Hovedredningssentralen (HRS) samordner og leder redningstjenesten. Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til HRS med 10 millioner kroner i 2014. Det vil styrke HRS’ operative evne til å lede og koordinere redningsaksjoner og ivareta de viktige samvirkeoppgavene.