Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Bedre sammenheng mellom forvaring og fengselsstraff

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår endringer i reglene om forvaring for å få bedre sammenheng mellom forvaring og ordinær fengselsstraff.

— Vi vil unngå at en person som er idømt forvaring slippes løs på prøve tidligere enn om vedkommende var idømt ordinær fengselsstraff, slik vi har sett eksempler på, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Maksimal minstetid ved forvaring skal utvides, slik at den kan fastsettes med utgangspunkt i når det ville vært aktuelt med prøveløslatelse ved ordinær fengselsstraff. Maksimal tidsramme ved forvaring foreslås utvidet til 30 år for forbrytelser med en strafferamme på fengsel i 30 år, slik at maksimal tidsramme vil tilsvare maksimal ordinær fengselsstraff.