Historisk arkiv

Tolker får asylsak behandlet i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet vil instruere utlendingsmyndighetene om i utgangspunktet å realitetsbehandle saker hvor søknader fra lokalt ansatt personell i Afghanistan tidligere ville blitt behandlet etter Dublin-regelverket.

– Departementet vil sende instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI) om å etablere ny praksis i disse sakene. Dette betyr at de som faller innenfor denne kategorien vil få sin sak vurdert i Norge, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Tidligere saker som har involvert tolker fra Afghanistan, har UDI etter generell instruks forelagt Justis- og beredskapsdepartementet. Sakene forelegges ikke for realitetsbehandling, men for å avgjøre om departementet vil instruere i konkrete enkeltsaker som omhandler sterke nasjonale interesser, eller hvor særlige utenrikspolitiske hensyn gjør seg gjeldende. Det ble også gjort i saken til Faizullah Muradi, men da med spørsmål om behandling etter Dublin-forordningen. Departementet fant ikke grunn til å instruere i den konkrete enkeltsaken. Konsekvensen av den kommende instruksen fra Justis- og beredskapsdepartementet, er at slike saker skal vurderes individuelt og i utgangspunktet skal realitetsbehandles i Norge. Det vil bli gitt instruks om at dette også skal gjelde saken til Faizullah Muradi.

Justis- og beredskapsdepartementet vil instruere utlendingsmyndighetene om i utgangspunktet å realitetsbehandle saker hvor søknader fra lokalt ansatt personell i Afghanistan tidligere ville blitt behandlet etter Dublin-regelverket.