Historisk arkiv

Unntak fra taushetsplikt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil at mottaks- og barnevernsansatte skal få plikt til å utlevere opplysninger om en beboer når utlendingsmyndighetene spør om det. Derfor har regjeringen i dag foreslått endringer i utlendingsloven.

Regjeringen vil at mottaks- og barnevernsansatte skal få plikt til å utlevere opplysninger om en beboer når utlendingsmyndighetene spør om det. Derfor har regjeringen i dag foreslått endringer i utlendingsloven.  

– Mottaks- og barnevernsansatte kan sitte på informasjon av stor betydning for utlendingsmyndighetene som skal fatte vedtak i saken. Regjeringen mener derfor at det er viktig at de ansatte får en plikt til å gi relevant informasjon til utlendingsmyndighetene, og en rett til å gi opplysninger på eget initiativ, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Utlendingsmyndighetene må rette en konkret henvendelse til mottaket eller barnevernet, og de etterspurte opplysningene må være relevante for behandling av den aktuelle utlendingssaken.

De ansatte får også en rett til å gi slike opplysninger av eget tiltak. For mottaks- og barnevernsansatte som arbeider med enslige, mindreårige asylsøkere, foreslås det at unntaket fra taushetsplikten avgrenses til opplysninger som kan belyse visse forhold; beboerens opprinnelsesland, identitet, omsorgspersoner, alder og om det er forhold ved den mindreårige som gjør vedkommende særlig sårbar. Formålet med endringene er å harmonisere gjeldende regelverk og tilrettelegge for at utlendingsmyndighetene skal ha et best mulig beslutningsgrunnlag for å avgjøre en sak etter utlendingsloven.

Forslaget om unntak fra taushetsplikt er fremmet i Prop. 104 L (2013–2014) Endringer i utlendingsloven m.m. (unntak fra taushetsplikt).

Les forslaget her