Historisk arkiv

Heving av erstatningsnivået for unge skadelidte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen fremmer i dag forslag til endringer i skadeserstatningslovens regler om standardisert personskadeerstatning til barn. Forslaget innebærer en heving av erstatningsnivået for unge skadelidte.

– Dagens standardiserte regler fører i mange tilfeller til en underkompensasjon av unge skadelidte. Med dette lovforslaget bringes erstatningen opp på et riktig nivå, sier Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Regjeringen går inn for å videreføre ordningen med en form for standardisert erstatning til dekning av barns varige inntektstap, men foreslår betydelige endringer i ordningens innhold og utforming. Formålet er å styrke det erstatningsrettslige vernet til unge skadelidte og å etablere et mer nyansert og treffsikkert utmålingssystem enn det som følger av gjeldende regler.

Lovforslaget har bakgrunn i forslaget til nye barneerstatningsregler i NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning.