Historisk arkiv

Instruks om bestemt oppholdssted og meldeplikt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt instruks til Politidirektoratet om at personer som er utvist fordi de utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, men som er vernet mot utsendelse, skal kunne pålegges bestemt oppholdssted, eventuelt også meldeplikt.

– Det er uholdbart at personer som utgjør en trussel mot Norge og norske interesser skal kunne gå fritt omkring. Problemet var at den forrige regjeringen aldri gjorde det vi gjør nå. Så vidt jeg vet har hjemmelen aldri tidligere blitt brukt, men skal altså nå benyttes som hovedregel i alle slike tilfeller, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Instruksen gjelder anvendelse av utlendingslovens § 105 1. ledd, bokstav d, som gir politiet hjemmel til å pålegge utlendinger som er utvist av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, men vernet mot retur, meldeplikt og bestemt oppholdssted.

– Utgangspunktet i instruksen er at pålagt oppholdssted skal være utenfor de store byene. Det vil være politiet som rent praktisk finner egnet oppholdssted og egnede rutiner for meldeplikt og annen oppfølging. Poenget er å hindre at vedkommende bidrar til å utøve en virksomhet som er uheldig sett i lys av nasjonale interesser, sier statsråden.

Pålegg fra politiet vil ikke innebære noen form for besøksforbud eller besøkskontroll. Departementet anser det ikke å være et uforholdsmessig inngrep å begrense bevegelsesfriheten til en person som er vurdert å være en fare for grunnleggende nasjonale interesser. 

– Hovedmålet er at personer som utgjør en trussel mot rikets sikkerhet og har utvisningsvedtak, skal ut av landet. Når vi ikke får til det, er dette et veldig godt alternativ, sier Anders Anundsen.

Les instruks om bestemt oppholdssted og meldeplikt