Historisk arkiv

Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt ny våpeninstruks for politiet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

– Den primære bevæpningskompetansen i akutte situasjoner gis til operasjonsledere i politiet. Dette vil bidra til kortere responstid og bedre beredskap, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Ny våpeninstruks er i hovedsak en videreføring og tydeliggjøring av gjeldende rett, men innebærer også enkelte realitetsendringer. Instruksen trer i kraft 1. april 2016.

Les ny våpeninstruks for politiet på Lovdata.no

Våpeninstruksen skal også sikre en mer hensiktsmessig arbeidsdeling mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet. Ny instruks fastsetter at Politidirektoratet som hovedregel skal godkjenne våpen og ammunisjon til bruk i politiet. Ny ammunisjon med vesentlig andre egenskaper enn tidligere godkjent skal allikevel fortsatt godkjennes av departementet. Politidirektoratet skal også fastsette utfyllende bestemmelser til instruksen. Ny våpeninstruks viderefører rapporteringsplikten for vådeskudd som ble innført 24. august 2015. 

Instruksen viderefører gjeldende bestemmelse om muligheten for midlertidig bevæpning i særskilte tilfeller. Departementet vil sende på høring forslag til endring i politiloven for å tydeliggjøre hjemmelsgrunnlaget for midlertidig bevæpning.