Historisk arkiv

Nytt regelverk om avhør av barn og sårbare fornærmede og vitner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Endringer i straffeprosessloven om avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner og ny forskrift om samme emne trer i kraft 2. oktober. Dette skal styrke barns og særlig sårbare voksnes rettssikkerhet og gi bedre vern mot vold og seksuelle overgrep, uten å svekke siktedes rettssikkerhet.

– Det gleder meg at forslagene har fått en god mottakelse blant aktørene, og at Stortinget har vedtatt dem uten endringer. Jeg ser frem til at barn og særlig sårbare voksne som har vært utsatt for eller vitne til vold eller seksuelle overgrep, kan bli bedre ivaretatt, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Blant de viktigste endringene er at ansvaret for avhørene blir overført fra domstolene til politiet, at første avhør som hovedregel skal tas uten at mistenkte siktes og varsles om avhøret og at adgangen til å ta supplerende avhør utvides slik at siktede får stilt spørsmål til vitnet på bakgrunn av det som har kommet frem i første avhør. Videre skal det bli obligatorisk å ta tilrettelagt avhør og benytte barnehus når barn under 16 år og særlig sårbare voksne avhøres som fornærmet eller annet vitne i saker som gjelder seksualforbrytelser, kjønnslemlestelser, vold i nære relasjoner, drap eller kroppsskade. 

Barn, psykisk utviklingshemmede og personer med tilsvarende funksjonsnedsettelse er særlig sårbare og har et særskilt krav på beskyttelse. Samfunnet er forpliktet til å avdekke vold og seksuelle overgrep mot disse, og påse at skyldige blir dømt og forhindre nye overgrep. Dagens regler gir ikke et tilfredsstillende vern. 

– Jevnlig ser vi at barn har vært utsatt for overgrep i flere år og at mange har visst eller trodd, men ikke meldt fra til politiet. At første avhør som hovedregel skal tas uten at mistenkte blir siktet eller varslet, vil senke terskelen for å melde fra og minske risikoen for nye overgrep og trusler i tiden mellom anmeldelse og avhør. Slik vil man kunne avdekke og forhindre overgrep bedre, sier justis- og beredskapsminister Anundsen. 

At politiet kan gjennomføre avhør før det tas ut siktelse vil også medføre at det sjeldnere tas ut siktelse mot personer som er uskyldige.

Lov om endringer i straffeprosessloven (avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner) på lovdata.no