Historisk arkiv

Regjeringen vil utrede fremtidig bevæpning av politiet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil be et utvalg utrede fremtidig bevæpningsmodell for norsk politi. Utvalget skal se på erfaringene med midlertidig bevæpning og praktiseringen av ordningen med fremskutt lagring av våpen i bil.

– Det er viktig at vi på en systematisk og kunnskapsbasert måte får evaluert erfaringene med den midlertidige bevæpningen. I tillegg er det viktig at vi har et faglig godt grunnlag for å vurdere den fremtidige bevæpningen av politiet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Trusselnivået vil variere i takt med hendelser som skjer i andre land og innad i Norge. Regjeringen mener det er nødvendig å utrede behovet for at politiet skal være bevæpnet på en mer permanent basis ut fra tjenestens art eller ved tjeneste på bestemte steder. Erfaringer fra andre land skal redegjøres og drøftes.

Utvalget skal være bredt sammensatt og bestå av personer fra politietaten med operativ erfaring, fagforeninger og forskermiljø.

– Politiets fellesforbund har vært opptatt av at man må lytte til tjenestepersoner som nå har håndtert våpen daglig i snart ett år. Det er særlig viktig når man skal ta avgjørelser for hvordan politiet skal bevæpnes i fremtiden, sier Anundsen.

1.oktober 2013 ble det innført obligatorisk fremskutt lagring av tjenestevåpen i politiets kjøretøy. Denne praksisen har ikke vært evaluert.

Utvalget er planlagt å starte arbeidet så snart som mulig.