Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Stortingsmelding om norske interesser og politikk for Bouvetøya

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har i dag lagt fram en melding til Stortinget om norske interesser og politikk for Bouvetøya. Bouvetøya ble norsk biland i 1930.

Meldingen gir en bred fremstilling av ulike forhold ved øya og havområdene rundt, og av politikken som vil bli ført i årene som kommer. Meldingen legges fram samtidig med meldingen til Stortinget om norske interesser og politikk i Antarktis. På denne måten gis en samlet beskrivelse av norske interesser og politikk for de sørlige polarområdene. Bouvetøya ligger nord for Antarktistraktatens virkeområde, og er ubestridt norsk. Det legges derfor fram en egen melding om Bouvetøya.

Det varsles ingen kursendringer i politikken eller planer om ny aktivitet.

– Gjennom meldingen bekrefter regjeringen å ville føre videre en politikk for øya og havområdene rundt som er basert på en konsistent, forutsigbar og kunnskapsbasert forvaltning, forankret i de samme prinsipper som gjelder for forvaltningen av hav- og polarområdene for øvrig, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Bouvetøya regnes som den mest fjerntliggende øya i verden, og er med territorialfarvannet rundt vernet som naturreservat. Regjeringen legger vekt på at de unike miljøverdiene som finnes her skal ivaretas, og øya vil bli videreført som plattform for kartlegging, forskning og miljøovervåkning.

Meldingen omtaler også havområdene utenfor Bouvetøya, herunder Norges fremleggelse i 2009 av dokumentasjon for FNs kontinentalsokkelkommisjon av utstrekningen av kontinentalsokkelen.

Regjeringen vil ivareta Norges rettigheter og plikter som kyststat og ansvarlig ressursforvalter, ved å legge til rette for videre utforsking og kartlegging av ressursene i havområdene, herunder på kontinentalsokkelen.

– Regjeringen vil gå gjennom lovgivningen for Bouvetøya, med sikte på en klargjøring, oppdatering og opprydding i regelverk og administrative forhold. Meldingen signaliserer også at det vil bli vurdert om blant annet de statsrettslige sidene ved øya bør reguleres i en egen lov, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Pressekontakt: Anne Rustad, 476 70 779