Historisk arkiv

Utvalg skal utrede nye særdomstoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede særdomstoler for barne- og familiesaker og forvaltningsdomstol for utlendingssaker. Utvalget skal også se på hurtigspor i de alminnelige domstolene for enkelte sakstyper innenfor straffesakskjeden. Jusprofessor Hans Petter Graver skal lede utvalget.

– Selv om de alminnelige domstolene og dagens særdomstoler har høy kvalitet og godt omdømme i befolkningen, ser regjeringen at det er behov for å få utredet om nye særdomstoler kan bidra til trygging av rettssikkerheten, økt fagkompetanse og økt legitimitet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

På familiefeltet er det i dag utfordringer særlig knyttet til saker som ligger i grenselandet mellom barneloven og barnevernloven. Barnelovsakene behandles av tingrettene, mens barnevernlovsaker behandles av fylkesnemndene.

– Noen familier har en foreldretvist etter barneloven og samtidig en barnevernssak for fylkesnemnden. Flere parallelle saker som tar tid kan innebære en belastning for barnet og foreldrene. Det kan også være et hinder for helhetlig behandling av sakene, og det kan være vanskelig å finne de beste løsningene for barnet, sier barne-, likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP).

Utvalget skal vurdere ulike alternative løsninger, herunder vurdere om det bør opprettes særdomstoler for barne- og familiesaker, såkalte familiedomstoler, om barnevernsaker bør flyttes til tingretten, om foreldretvister skal flyttes til fylkesnemndene eller om dagens system bør opprettholdes og styrkes.

Utvalget skal også se på hvilken organisering av klageinstansen i utlendingssaker som best ivareta hensynene til effektivitet, rettssikkerhet, legitimitet og politisk styring. Det skal vurderes om Utlendingsnemndas oppgaver bør overtas av en forvaltningsdomstol.

Utvalget er også bedt om å identifisere sakstyper innenfor straffesakskjeden hvor det anses formålstjenlig med et eget hurtigspor i de alminnelige domstolene. Raskere og mer effektiv straffesakskjede vil virke preventivt og kostnadsbesparende.

Utvalget skal levere sin utredning innen 9. mars 2017. (Opprinnelig dato: 31. januar 2017)

Utvalgets mandat og sammensetning