Historisk arkiv

6 av 10 kommuner jobber godt med samfunnssikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

6 av 10 kommuner jobber godt med samfunnssikkerhet og beredskap. Utviklingen går i riktig retning, men resultatet burde vært bedre. Det viser den årlige undersøkelsen gjennomført av Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB).

– Det er bra at mange kommuner jobber godt med samfunnssikkertet og beredskap, men det gjenstår mye arbeid. Det er for eksempel ikke akseptabelt at bare fire av ti kommuner har en overordnet beredskapsplan som oppfyller utvalgte krav, sier Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Les DSBs kommuneundersøkelse 2016 (PDF) 

Men utviklingen går i riktig retning. Siden kravene om kommunal beredskapsplikt ble satt for seks år siden har stadig flere kommuner fått beredskapsplanene sine på plass.

Siden 2002 har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomført årlige spørreundersøkelser for å få frem kommunenes egen vurdering av samfunnssikkerhetsarbeidet.  Årets undersøkelse viser at:

  • 48 prosent av kommunene har en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som oppfyller utvalgte krav.
  • 66 prosent av kommunene har en plan for oppfølging av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.
  • 41 prosent av kommunene har en overordnet beredskapsplan som oppfyller utvalgte krav.
  • 77 prosent av kommunene har øvet overordnet beredskapsplan siste to år.

Samtidig viser undersøkelsen at 58 prosent av kommunene oppfyller alle disse forholdene sett under ett.

– Det er seks år siden kravene til kommunal beredskapsplikt ble satt, så resultatene skulle vært bedre. Jeg forventer en tydelig forbedring i tiden fremover, sier Anundsen.

Resultatene vil bli fulgt opp i styringsdialogen med DSB.

Undersøkelsen viser at et flertall av kommunene involverer egne virksomheter, og andre offentlige aktører i kommunen i arbeidet med en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Men det er et forbedringspotensial på å involvere private- og frivillige aktører i dette arbeidet. Det samme ser vi når det gjelder å samordne kommunens overordnet beredskapsplan med andre aktørers beredskapsplaner.