Forsiden

Historisk arkiv

Forbud mot bruk av barn som tolk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen legger i dag frem et lovforslag som forbyr bruk av barn som tolk i offentlig forvaltning.

Ifølge lovforslaget skal ikke barn brukes til tolking eller annen formidling av informasjon mellom offentlige tjenesteytere og personer som ikke har tilstrekkelige språkferdigheter. Offentlige tjenesteytere skal benytte seg av kvalifiserte tolker.

– Barn har ikke det ordforrådet og den rolleforståelsen som kreves i situasjoner der det er behov for tolking. I tillegg kan barn ta skade av å måtte formidle alvorlige beskjeder, for eksempel om sykdom, til sine nærmeste, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

Forbudet må sees i sammenheng med forvaltningens alminnelige veiledningsplikt overfor alle innbyggere, og forvaltningens plikt til å påse at den enkelte sak er så godt opplyst som mulig før det treffes vedtak.

– Ved at kvaliteten på tolkingen sikres, vil offentlige tjenester bli bedre, og tilliten til samfunnet og tjenesteapparatet vil øke, sier statsråd Listhaug.

Det er foreslått unntak fra forbudet for å unngå tap av liv eller alvorlig helseskade, eller hvis det er nødvendig i andre nødsituasjoner. Behovet for tolketjenester har økt i takt med det økte antallet asylsøkere. Det er bevilget midler til å utdanne flere tolker i statsbudsjettet for 2016.

Prop. 65 L (2015-2016) Endringer i forvaltningsloven  (forbud mot bruk av barn som tolk)