Historisk arkiv

Oppnevning av nye nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I kongen i statsråd ble det i dag oppnevnt i overkant av 300 nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE) for perioden 2017 og 2020. Medlemmene er oppnevnt etter forslag fra fylkesmennene, Utenriksdepartementet, Norges Juristforbund og humanitære organisasjoner.

UNE skal ha nemndmedlemmer oppnevnt av Kongen i statsråd etter forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet, Norges Juristforbund og humanitære organisasjoner. Justis- og beredskapsdepartementet har delegert sitt ansvar for selv å foreslå kandidater til fylkesmennene.

Nemndmedlemmene i UNE deltar i avgjørelsen av klagesaker som behandles i nemndmøte. Saker som behandles i nemndmøte er saker som inneholder vesentlige tvilsspørsmål.

Ei nemnd skal bestå av ett nemndmedlem foreslått av humanitære organisasjoner og ett medlem foreslått av departementene/Norges Juristforbund. For stornemnder skal to medlemmer være foreslått av henholdsvis humanitære organisasjoner og departementene/Norges Juristforbund.

Nemndmedlemmene oppnevnes for en periode på fire år, og kan gjenoppnevnes én gang, jf. utlendingsloven § 77.  

Inneværende periode utløper 31. desember 2016. I statsråd i dag ble 308 personer oppnevnt som nemndmedlemmer i UNE for neste fireårsperiode fra og med 1. januar 2017 til og med 31. desember 2020. 180 nemndmedlemmer er foreslått av fylkesmennene på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet og Norges Juristforbund. 128 nemndmedlemmer er foreslått av humanitære organisasjoner.

Nemndmedlemmene i UNE (PDF)