Historisk arkiv

Raskere rettskraftige dommer for tiltalte som ikke møter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

For å få flere og raskere rettskraftige dommer for tiltalte som ikke møter, foreslår regjeringen at tiltalte kan forhåndsinnkalles til forkynnelse av dom.

Ankefristen kan begynne å løpe selv om vedkommende verken møter til domstolenes behandling av saken, eller forkynnelsen av dommen.

– Forslaget legger til rette for lokalt samarbeid mellom domstolene og politiet, noe som kan gi raskere straffesaksavvikling. Målet er kortere saksbehandlingstid for rettssaker hvor det er unndragelsesfare og at dommer blir raskere rettskraftige, sier Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Regjeringen fremmer derfor en lovproposisjon om forkynnelse i straffesaker som innebærer endringer i domstolloven og straffeprosessloven. I dag innkalles tiltalte til forkynnelse av dommen i eller etter det rettsmøtet hvor saken tas opp til doms. Hvis han ikke var til stede under domstolsbehandlingen må politiet bruker ressurser på å finne vedkommende i etterkant for å få forkynt dommen, og ikke alle lovbryterne blir funnet.

Forslaget om endringer i domstolloven innebærer at påtalemyndigheten kan forhåndsinnkalle tiltalte til forkynnelse av dom samtidig med at han får forkynt tiltalen og innkalles til hovedforhandlingen. Det åpnes for at det i saker med et klart bevisbilde kan skje allerede mens vedkommende er pågrepet.

–  Tiltalte som ikke møter til domstolsbehandling påfører politiet omfattende ekstraarbeid for å få dommen forkynt. Ved at ankefristen også i disse tilfellene kan begynne å løpe på et forhåndsfastsatt tidspunkt frigjøres ressurser til forkynnelse av andre dokumenter, og færre rettssaker må utsettes på grunn av manglende forkynnelse av tiltaler og stevninger, sier Anundsen.

– Jeg er enig med Oslo statsadvokatembeter, som i høringen uttrykte at «det er god ressursutnyttelse at ansatte i politiet heller bruker tjenestetid på å utføre politioppgaver, enn å lete etter tiltalte eller domfelte som ikke ønsker å bli funnet».

Forslaget er rettssikkert fordi tiltalte på forhånd vet innholdet i anklagen, hvilke bevis som skal føres, når retten skal behandle saken, når dommen vil foreligge, hvordan tiltalte kan gjøre seg kjent med den, og ankefristens utløp.