Historisk arkiv

Regjeringen åpner for at PST skal kunne bortvise utlendinger på vei til Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår at PST kan bortvise utlendinger som vil reise inn i Norge, dersom PST mener at disse utgjør en sikkerhetstrussel. I dag er det bare UDI som har slik myndighet.

Regjeringen har i dag sendt en lovproposisjon til Stortinget med forslag til endringer i utlendingsloven som blant annet innebærer at det gjennom forskrift kan gis fullmakt til andre enn UDI til å treffe vedtak om bortvisning i sikkerhetssaker. I første rekke er det tenkt å gi slik myndighet til PST.

– I tilfeller hvor PST har kunnskap om at det er noen på vei til Norge som vil utgjøre en sikkerhetstrussel, mener jeg det er viktig at PST selv har myndighet til å nekte innreise og bortvise, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

PST har nasjonalt ansvar for indre sikkerhet, og er særlig egnet til å vurdere behovet for bortvisning i sikkerhetssaker. –- I disse sakene er det svært viktig at vedtak kan treffes raskt, og uten at det er nødvendig å involvere for mange organer, sier statsråden.

– Siden ordningen i dag uansett er at UDI som hovedregel skal legge vurderingene fra PST til grunn, er det på alle måter en bedre løsning at PST selv kan treffe vedtak sier Listhaug.

I saker hvor det er nødvendig å treffe utvisningsvedtak som innebærer et fremtidig innreiseforbud til Norge og hele Schengen-området, skal vedtak fortsatt treffes av UDI.