Historisk arkiv

Staten anker tingrettens dom i Breivik-saken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet anker Oslo tingretts dom i søksmålet Anders Behring Breivik har anlagt mot staten.

Etter en gjennomgang av tingrettens dom i saken anlagt av Anders Behring Breivik mot staten v/Justis- og beredskapsdepartementet for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK), har departementet besluttet at dommen skal ankes. 

– Etter Regjeringsadvokatens faglige råd, og i samråd Kriminalomsorgsdirektoratet, har jeg i dag bedt Regjeringsadvokaten om å anke dommen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Hovedbegrunnelsen for anken er at de forhold Breivik soner under etter statens oppfatning ikke utgjør «umenneskelig eller nedverdigende behandling» etter EMK artikkel 3. I anken vil staten anføre at den er uenig både i tingrettens rettsanvendelse og bevisvurdering.

Staten vil komme tilbake til de nærmere detaljene i ankeerklæringen som nå vil bli utarbeidet og oversendt retten innen ankefristens utløp, som er én måned etter at tingrettens dom ble forkynt for staten. Dommen ble vedtatt forkynt 22. april.