Historisk arkiv

Styrket samarbeid mot menneskehandel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen lanserer i dag en ny handlingsplan mot menneskehandel. Handlingsplanen legger opp til en koordinert innsats, der offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner jobber sammen for å stoppe overgrep og verne ofre.

– Menneskehandel er moderne slaveri, og det er bred politisk enighet om nulltoleranse overfor menneskehandel i Norge. Handlingsplanen inneholder et bredt spekter av tiltak på seks statråders områder. Regjeringen vil blant annet styrke forebyggingen, og bedre ivaretakelsen av ofrene. I tillegg skal handlingsplanen bidra til å sikre at politiets innsats effektiviseres i tråd med nærpolitireformen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Seks statsråder i fem departementer står bak den nye handlingsplanen:

  • Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen
  • Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug
  • Barne- og likestillingsminister Solveig Horne
  • Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie
  • Utenriksminister Børge Brende
  • Helse- og omsorgsminister Bent Høie

26 tiltak

Handlingsplanen inneholder 26 tiltak innen fire hoveddeler:

  • Samordnede og effektive tiltak for å beskytte og fremme ofres rettigheter 
  • Forbedre politiets organisering og innsats
  • Økt kunnskap for å avdekke og forebygge menneskehandel
  • Styrke internasjonalt samarbeid mot menneskehandel

Spesiell vekt er lagt på tiltak som skal hindre menneskehandel der mindreårige utnyttes. Dette inngår i alle de fire hoveddelene.

– Jeg har store forventinger til at politiets innsats mot menneskehandel skal bli bedre. Det er et vilkår i nærpolitireformen at alle politidistrikter skal ha kompetanse på å bekjempe menneskehandel. Tiltakene på politiets område i denne handlingsplanen skal sikre at politiets innsats og rutiner i saker som angår barn er effektive, sier Anundsen.

Les handlingsplanen

Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (PDF, 1 mb)

 

FAKTA

Hovedpunkter i handlingsplanen

Samordnede og effektive tiltak for å beskytte og fremme ofres rettigheter 

Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel vil få et nytt mandat for å kunne spille en mer effektiv rolle i identifisering og henvisning av ofre.

Spesialistmiljøer og målrettede tiltak på feltet styrkes for å sikre høy kvalitet på bistanden som tilbys ofre for menneskehandel. 

Samtidig vil refleksjonsperioden endres for å hindre misbruk av personer som ikke ønsker å ta imot bistand.

Det skal gis mer målrettet informasjon og innholdet i tilbudet om retur skal videreutvikles for å øke antallet som får bistand til å returnere.

Forbedre politiets organisering og innsats

Politiets innsats skal bli bedre. Det er særlig uakseptabelt at barn utnyttes innen menneskehandel uten at gjerningsmennene blir straffet. Politidirektoratet skal sikre at politiet innsats og rutiner i saker som angår barn skal være effektive.

Samarbeidsrutinene mellom barnevern, utlendingsmyndighet og politi skal være solide.

Økt kunnskap for å avdekke og forebygge menneskehandel

Alle berørte yrkesgrupper skal få hevet kunnskapsnivået. Det omfatter politiet, påtalemyndigheten, barnevernsansatte, helse- og omsorgspersonell, ansatte ved krisesentrene og andre.

Styrke internasjonalt samarbeid mot menneskehandel

Norges pådriverrolle i den internasjonale innsats mot menneskehandel videreføres, både i nordisk, regional og internasjonal sammenheng.