Historisk arkiv

Tydeligere forankring av våpeninstruksens bestemmelse om midlertidig bevæpning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår en tydeligere forankring i politiloven av våpeninstruksens bestemmelse om midlertidig bevæpning. Lovforslaget endrer ikke gjeldende prinsipp om at norsk politi som hovedregel skal være ubevæpnet.

– Vi gir en tydeligere forankring i politiloven slik at Stortinget kan ta stilling til ordningen som sådan, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Les forslaget her: Prop. 107 L (2015–2016) Endringer i politiloven (midlertidig bevæpning) 

I forslaget som ble sendt på høring i desember 2015 ble det opplyst at dersom situasjonen med midlertidig bevæpning av politiet ble langvarig, ville departementet informere Stortinget på egnet måte. Justis- og beredskapsministeren har orientert Stortinget særskilt om den midlertidige bevæpningen flere ganger. Nå får Stortinget anledning til å ta formelt stilling til ordningen.

Lovforslaget innebærer også at permanent bevæpning av politiet bare kan besluttes dersom Stortinget vedtar dette i lov.

Regjeringen vil om kort tid nedsette et utvalg som skal utrede fremtidig bevæpningsmodeller for norsk politi. Utvalget skal også se på erfaringene med midlertidig bevæpning og praktiseringen av ordningen med fremskutt lagring av våpen i bil.