Historisk arkiv

Historisk arkiv

Utlevering av informasjon fra PST til E-tjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Det sendes på høring et forslag som åpner for at PST i noe større grad skal kunne utlevere informasjon innhentet ved hjelp av skjulte tvangsmidler til E-tjenesten, når dette er nødvendig for E-tjenestens lovpålagte oppgaver. Dette er blant annet en oppfølging av anbefalingene til 22. juli-kommisjonen.

– Grenseoverskridende trusler og aktiviteter skaper et stadig større behov for koordinert innsats på tvers av skillelinjene mellom innenlandsk sikkerhetstjeneste og utenlandsrettet etterretning, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).  

Bruk av skjulte tvangsmidler innebærer et særlig inngrep i personvernet, og det er derfor gitt strenge begrensninger for hva slike opplysninger kan brukes til.

– Forslaget innebærer ikke en plikt til å utlevere informasjon. PST skal i hvert enkelt tilfelle vurdere om utleveringen er nødvendig slik at E-tjenesten kan gjennomføre sine lovpålagte oppgaver, sier justis- og beredskapsministeren.

Det er også flere sikkerhetsmekanismer og begrensninger for å sikre at informasjon ikke vil deles og behandles i større grad enn nødvendig. Blant annet foreslås det at EOS-utvalget skal føre kontroll med om utlevering av informasjon skjer innenfor vilkårene i forslaget, noe som er en viktig kontrollmekanisme.

I NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen ble det anbefalt at departementet måtte avklare at lovgivningen tillater PST å utlevere informasjon fra kommunikasjonskontroll og andre innhentingsmetoder til E-tjenesten, der dette er nødvendig for å støtte opp om de to tjenestenes lovlige arbeid (anbefaling nr. 28).

Forslaget medfører endringer i straffeprosessloven og politiloven.