Historisk arkiv

Historisk arkiv

Utvalg foreslår ny lov om voldsskadeerstatning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Det regjeringsoppnevnte Voldsskadeutvalget la i dag fram sin utredning om ordningen med erstatning til personer utsatt for vold.

Utvalget foreslår i innstillingen en ny lov om voldskadeerstatning. NOU-en «Rettferdig og forutsigbar - voldsskadeerstatning» ble tatt i mot av statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Gjermund Hagesæter (Frp).

– Den overordnede målsettingen er en treffsikker og effektiv ordning som bidrar til en forutsigbar og rettferdig ivaretakelse av skadelidte. Vi ser fram til å se nærmere på de forslagene utvalget nå kommer med, sier Hagesæter.

Utvalgets egen pressemelding:

Voldsskadeutvalget foreslår i «NOU 2016: 9 Rettferdig og forutsigbar – voldsskadeerstatning» å beholde grunnstrukturen i ordningen, men har en rekke forslag til endringer, både når det gjelder hvem som kan få erstatning og vilkårene for å få erstatning. Blant annet foreslår utvalget å rydde opp i reglene for når man kan få erstatning for skade skjedd i utlandet.

I tillegg foreslår utvalget flere utvidelser av ordningen for barn som er utsatt for voldsskade. I utredningen foreslås det også å gi klarere regler for hvilke straffbare handlinger som kan utløse erstatning. Dette vil gjøre det enklere å forstå om man har krav på erstatning, og vil redusere bruken av skjønn i forvaltningen.

Utvalget foreslår også at alle som er utsatt for voldsskade skal få mulighet til tre timer gratis rettshjelp for å få vurdert muligheten til å motta voldsskadeerstatning.

– Vi håper at de foreslåtte endringene vil gi et regelverk som er enklere å forstå, og som oppleves rettferdig og forutsigbart, sier utvalgets leder, professor Ragnhild Hennum. 

Utvalget påpeker i utredningen at regelverket på området har vært vanskelig tilgjengelig for de som har vært utsatt for voldsskade. Noe som har vært med på å komplisere regelverket er at de eldste sakene har blitt behandlet etter et eget regelverk enn de nyere sakene. Utvalget foreslår at det kun skal gjelde ett regelverk for alle saker.

Utvalget har hatt fem medlemmer:

  • Professor Ragnhild Helene Hennum (leder)
  • Advokat Annichen Rye-Holmboe
  • Leder i Stine Sofies Stiftelse, Ada-Sofie Austegard
  • Tingrettsdommer Torkjel Nesheim 
  • Tingrettsdommer Eirik Lereim

NOU 2016:9 Retttferdig og forutsigbar - voldsskadeerstatning (pdf)