Historisk arkiv

Utvalg skal gjennomgå påtalemyndigheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Påtalemyndighetens kapasitet og kompetanse skal utredes av et offentlig utvalg oppnevnt av Regjeringen. Utvalget skal også vurdere tiltak for å oppnå en bedre og mer lik oppgaveutførelse for alle deler av landet.

– Det er avgjørende for rettsstaten at vi har en målrettet og effektiv straffesaksbehandling av høy kvalitet. For å redusere kriminaliteten er vi avhengig av at straffbare handlinger blir avdekket og oppklart, samt at skyldige blir straffet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Utvalget skal vurdere om påtalemyndigheten har riktig kapasitet og kompetanse for å ivareta sine mål og vurdere tiltak. Samtidig skal analysen vie særlig oppmerksomhet til påtalemyndighetens objektivitet, uavhengighet og gjennomslagskraft.

Utvalget skal også identifisere forbedringspunkter og foreslås konkrete tiltak i forhold til organisering, effektive arbeidsformer og systemer for samhandling. Utvalgets arbeid skal danne grunnlag for en videreutvikling av og en kvalitetsreform i påtalemyndigheten, både for statsadvokatembetene og for påtalemyndigheten i politiet.

Utvalgets sammensetning:

Tor Langbach, Trondheim (leder)

Tingrettsdommer Fredrik Rieber-Mohn, Eidsvoll

Leder av Politijuristene Sverre Bromander,Oslo

Førstestatsadvokat Kjerstin Kvande, Røyken

Politimester Ole Sæverud, Tromsø

Advokat Anne Kroken, Stavanger

Seksjonsleder Lill Heidi Tinholt, Hønefoss

Seniorskattejurist Inger Coll, Oslo

Utvalget skal avgi sin utredning innen 31.12.2016.

Mandat for utvalget (pdf)