Forsiden

Historisk arkiv

Bevæpningsutvalgets rapport er levert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) tok i dag imot Bevæpningsutvalgets utredning. Utvalgets har evaluert praksisen med et ubevæpnet politi, og vurdert om den skal endres.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og Bevæpningsutvalgets leder Anne Kari Lande Hasle ved overleveringen av NOU-en
Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og Bevæpningsutvalgets leder Anne Kari Lande Hasle ved overleveringen av NOU-en.
Foto: JD – se/last ned flere bilder på Flickr.

Utvalgets egen pressemelding

Et ekspertutvalg har i dag overlevert sin rapport NOU 2017:9 Politi og bevæpning. Legalitet, nødvendighet, forholdsmessighet og ansvarlighet. Utvalget har blant annet vurdert dagens bevæpningsordning og perioden med midlertidig bevæpning, og kommer med anbefalinger til fremtidig bevæpningsmodell for norsk politi.

Overleveringen ble overført direkte på nett-tv:

Nett-tv Væpningsutvalet

Se sendingen her

Se sendingen her

 

Utvalget er opptatt av at bevæpningsspørsmålet handler om statens legitimitet og hvilken makt staten skal kunne bruke mot sine innbyggere. For utvalget har det derfor vært viktig å løfte disse spørsmålene i arbeidet med utredningen, samt å synliggjøre at spørsmålet om bevæpning av politiet angår samfunnet i stort, og ikke bare enkelte grupper eller fagfelt.

Utvalget har videre vært opptatt av å sette bevæpningsspørsmålet inn i en historisk og verdimessig sammenheng. Det norske samfunnet har tradisjonelt hatt et politi med sivilt preg, i skarp kontrast til stater hvor politiet har en mer militær fremtoning. Den tradisjonen norsk politi tilhører, vektlegger samfunnskontrakten mellom politi og publikum, hvor legitimitet og tillit er fundamentet. Tradisjonen vektlegger at politiets maktanvendelse må ha aksept fra publikum og at makt kun må benyttes der det er absolutt påkrevet. Utvalget mener at verdiene i den norske polititradisjonen bør bevares. Dagens ordning, hvor politiet har en- og tohåndsvåpen nedlåst i kjøretøy, er et utrykk for denne tradisjonen. Dette er en modell hvor patruljerende politi er ubevæpnet i langt de fleste oppdrag og samtidig har rask tilgang til våpen ved behov.

Utvalget løfter frem fire overordnede prinsipper som må benyttes når makt- og våpenbruk vurderes; legalitet, nødvendighet, forholdsmessighet og ansvarlighet. Disse prinsippene har også fungert som beslutningsstøtte i utvalgets arbeid.

I sitt arbeid har utvalget jobbet bredt og kunnskapsbasert. Det er hentet inn forskning og annen kunnskap, samt erfaringer og synspunkter fra ulike grupper. Det er sett hen til samfunns- og kriminalitetsutviklingen, til endringer i trusselbildet og til andre lands bevæpningsordninger.

Nedenfor oppsummeres utvalgets hovedanbefalinger:

 1. Utvalget er opptatt av at verdiene i den norske polititradisjonen og de fire prinsippene for politiets makt- og våpenbruk - legalitet, nødvendighet, forholdsmessighet og ansvarlighet - blir integrert og internalisert i hele politiet. Verdiene og prinsippene må legges til grunn og brukes aktivt som rettesnor, både i opplæring og i utøvelse av all polititjeneste, slik at de kommer til uttrykk og befestes gjennom politiets holdninger og samhandling med publikum.
 2. Utvalgets flertall, medlemmene Lande Hasle, Askevold, Berg, Finstad og Olafsen, anbefaler videreføring av dagens ordning med et ordinært ubevæpnet politi som medbringer en- og tohåndsvåpen i kjøretøy (fremskutt lagring). Utvalgets mindretall, medlemmet Snortheimsmoen, er enig i utvalgets vurderinger, men legger større vekt på at politiet må ha høyere beredskap for å være bedre forberedt på det uforutsigbare som ligger i dagens trusselbilde, og han foreslår en bevæpningsmodell med uladd våpen på tjenesteperson (fremskutt lagring på kropp).
 3. Utvalget anbefaler at elektrosjokkvåpen utprøves slik at politiet i patruljerende tjeneste får et nytt taktisk våpen som er mindre dødelig enn skytevåpen.
 4. Utvalget anbefaler at politidistriktenes operative kapasitet styrkes i form av en økning i antall tilgjengelige og responderende politipatruljer.
 5. Utvalget anbefaler at politiets bruk av makt registreres systematisk. Oversikt bør offentliggjøres regelmessig og innholdet bør brukes i politiets erfaringslæring.
 6. Utvalget anbefaler systematisk evaluering av situasjoner der politiet har benyttet skytevåpen i tjeneste.
 7. Utvalget anbefaler at politiet har kunnskap og ferdigheter som gir trygghet i håndteringen av psykisk ustabile personer, slik at det sikres forholdsmessighet i maktbruk.
 8. Utvalget anbefaler at politiet får på plass system og kvalitetssikrede rutiner for innrapportering av vold og trusler mot tjenesteperson.
 9. Utvalget foreslår at det som hovedregel skal være patruljerende politi på hovedflyplassen. Utvalgets flertall, medlemmene Lande Hasle, Askevold, Berg, Finstad og Olafsen, anbefaler at politiets tilgang til forhåndslagret våpen forbedres der dette er nødvendig. Utvalgets mindretall, Snortheimsmoen, foreslår en bevæpningsmodell med uladd våpen på tjenesteperson (fremskutt lagring på kropp). Dette vil også gjelde for tjenestepersoner ved flyplassene.
 10. Utvalget anbefaler at det ved en eventuell fremtidig situasjon med behov for midlertidig bevæpning, skal praktiseres krav om bevæpningsbeslutning for det enkelte oppdrag, med de unntak som våpeninstruksen fastsetter.
 11. Utvalget anbefaler at de sentrale kriteriene for bruk av skytevåpen nedfelles i politiloven.

Leder for utvalget har vært tidligere departementsråd Anne Kari Lande Hasle, og utvalget har i tillegg bestått av advokat Anette Vangsnes Askevold, politiinspektør Kenneth Berg, professor Liv Finstad, visepolitimester Arne Jørgen Olafsen og tidligere leder av Beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen.

Spørsmål i forbindelse med utredningen kan rettes til Bevæpningsutvalgets leder, Anne Kari Lande Hasle, tlf. 911 47 250.