Historisk arkiv

Historisk arkiv

Foreslår å flytte behandling av barnevernssaker fra fylkesnemnda til domstolene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Særdomstolsutvalget anbefaler ikke en egen forvaltningsdomstol for utlendingssaker. Utvalget mener også tingrettene bør behandle foreldretvister og saker om tvang etter barnevernloven.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne, utvalgsleder Hans Petter Graver og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen
Barne- og likestillingsminister Solveig Horne, utvalgsleder Hans Petter Graver og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen Foto: JD

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) fikk i dag overlevert særdomstolsutvalgets utredning NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder?.

Utvalget har blant annet vurdert om det bør opprettes en egen særdomstol for barne- og familiesakene og om det skal opprettes en forvaltningsdomstol for utlendingssakene. 

– Det er levert en grundig utredning. Barne- og likestillingsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet skal se nærmere på utredningen og anbefalingene, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Foreldretvister etter barneloven avgjøres i dag av tingrettene mens saker om tvang etter barnevernloven avgjøres av fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Utvalget foreslår at foreldretvistene og barnevernssakene samles i noen av tingrettene og behandles av tingrettene som første instans. 

– Jeg er glad for at utvalget legger vekt på at de som behandler disse sakene skal ha bred erfaring og tilhøre sterke fagmiljøer, og at de legger vekt på uavhengighet og tillit. Det er viktig at barns og foreldres rettssikkerhet blir godt ivaretatt, sier statsråd Solveig Horne (Frp).

Særdomstolsutvalget ble oppnevnt i mai 2015 av JD og BLD, og har vært ledet av professor Hans Petter Graver. Både dommerstanden og advokatstanden har vært representert i utvalget.

Noen av konklusjonene i utredningen

  • Utvalget mener at det bør høre under tingrettene i første instans å avgjøre foreldretvister etter barneloven og saker om tvang etter barnevernloven. Det oppstiller enkelte grunnleggende krav til de instanser som skal avgjøre foreldretvister etter barneloven og saker om tvang etter barnevernloven. Ett av disse kravene er at avgjørelsesorganet må være uavhengig, og generelt ha stor tillit i befolkningen.
  • For å sikre at sakene behandles i et sterkt fagmiljø med bred erfaring fra slike saker, bør foreldretvistene og barnevernssakene samles i bare noen av tingrettene. Videre bør de behandles av dommere som gjennomgår en særskilt opplæring, blant annet om vurdering av omsorgskompetanse og barns utvikling, behov og fungering.
  • Utvalget anbefaler ikke å opprette en forvaltningsdomstol for utlendingssaker. Begrunnelsen er blant annet at en slik domstol uansett ikke vil kunne behandle sakene på samme måten som dagens domstoler behandler sivile saker, og at det dermed er usikkert hvorvidt fordelene ved domstolsbehandling vil «følge med» til en slik nyskapning.