Historisk arkiv

Første stortingsmelding om IKT-sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

– Stortingsmeldingen om IKT-sikkerhet legger grunnlag for regjeringens arbeid med å gjøre Norge enda tryggere – også på det digitale området. Men vi må alle ta ansvaret for en sikrere IKT-hverdag, sier justis- og beredskapsminister Amundsen.

– Det enorme dataangrepet WannaCry, som nylig rammet land verden over, viser hvor viktig det er med god IKT-sikkerhet, sier Amundsen videre. Det er avgjørende at informasjon blir delt raskt og sikkert mellom de som skal håndtere hendelser på en riktig og effektiv måte.

Det skal i 2017 ferdigstilles et nasjonalt rammeverk som bidrar til en mer effektiv håndtering av hendelser og til et bedre samvirke mellom aktører. Justis- og beredskapsdepartementet har også tatt et initiativ for bedre deling av informasjon mellom offentlige og private virksomheter, blant annet gjennom etablering av en teknisk plattform. 

Et tett og godt samarbeid mellom Etterretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politiets sikkerhetstjeneste og politiet for øvrig er avgjørende. Blant annet derfor ble et felles cyberkoordineringssenter, med deltakelse fra etterretnings- og sikkerhetstjenestene, opprettet 31. mars i år. Senteret vil bidra til å øke den nasjonale evnen til å motstå alvorlige digitale angrep og sørge for et helhetlig trussel- og risikobilde for det digitale rommet.

Regjeringen har startet arbeidet med å utarbeide en nasjonal kompetansestrategi for IKT-sikkerhet, og vil også opprette et eget forum for nasjonal IKT-sikkerhet. Her vil representanter fra næringsliv, akademia og interesseorganisasjoner vil bli invitert inn.

Meld. St. 38 (2016-2017) IKT-sikkerhet - Et felles ansvar