Historisk arkiv

Generelle instrukser om tvangsmidler i sikkerhetssaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I statsråd i dag legger regjeringen fram forslag som innebærer at departementet kan gi generelle instrukser om blant annet pålegg om meldeplikt og bestemt oppholdssted i sikkerhetssaker etter utlendingsloven.

– Endringene vil styrke mulighetene for politisk ansvar og kontroll med denne typen saker, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (FrP).

Statsråden viser til at departementet har et særlig behov for kontroll i utlendingssaker som berører grunnleggende nasjonale interesser (sikkerhetssaker) grunnet sakenes spesielle karakter.

– Det er rimelig at departementet skal kunne gi generelle instrukser om bruk av tvangsmidler i sikkerhetssaker etter utlendingsloven. I dag er det et paradoks at loven har et forbud mot å gi slike instrukser i sikkerhetssaker, samtidig som det ikke er et forbud mot generelle instrukser i andre type saker, sier Sandberg.

Statsråden understreker at avgjørelser om bruk av tvangsmidler i enkeltsaker fortsatt må treffes av politiet, og at den som får slikt pålegg kan kreve domstolsprøving.

Prp. 125 L (2016-2017) Endringer i utlendingsloven (hjemmel til å gi generelle instrukser om tvangsmidler m.m.)