Forsiden

Historisk arkiv

Ny lov om behandling av personopplysninger på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I dag sender Justis- og beredskapsdepartementet ut forslag til ny lov om behandling av personopplysninger på høring.

Forslaget bygger på EUs nye personvernforordning og vil føre til et mer enhetlig regelverk i Europa. Det vil dermed bli enklere både for personer og bedrifter å forholde seg til lovgivning i, og til å få gjort sine rettigheter gjeldende i, hele EU/EØS.  Regelverket er også bedre tilpasset den teknologiske utviklingen.

Lovforslaget og forordningen viderefører hovedprinsippene i gjeldende lov. Det er likevel enkelte endringer, blant annet:

  • Den registrertes rettigheter er styrket på flere punkter. Blant annet innføres en ny rettighet for registrerte til å motta personopplysninger om seg selv og overføre disse fra en tjenestetilbyder til en annen (dataportabilitet).
  • Det innføres plikt til å ha personvernrådgiver for offentlige myndigheter og for visse private behandlingsansvarlige.
  • Dagens melde- og konsesjonsplikt for behandling av personopplysninger bortfaller. Den erstattes med en plikt for den behandlingsansvarlige til selv å utrede personvernkonsekvenser og rådføre seg med Datatilsynet dersom konsekvensutredningen viser at behandlingen medfører høy risiko for personvernet.
  • Datatilsynet får mulighet til å ilegge vesentlig høyere overtredelsesgebyr og departementet foreslår derfor at overtredelser av loven ikke lenger skal være straffbare.
  • Det innføres en mer effektiv tilsynsordning på europeisk nivå, ved at behandlingsansvarlige med virksomhet i flere stater bare skal forholde seg til én tilsynsmyndighet i EU/EØS.

Høringsfrist er 16. oktober.