Historisk arkiv

Ny sivil klareringsmyndighet etableres i Moss

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen samler 25 av dagens kontorer for sikkerhetsklarering og oppretter en ny sivil klareringsmyndighet i Moss.

– Vurdering av saker om sikkerhetsklarering er komplisert og krever kompetanse og erfaring. I dag er fagmiljøene som arbeider med sikkerhetsklareringer små og fragmenterte. Det har derfor lenge vært behov for samle disse, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Den nye sivile klareringsmyndigheten i Moss er direkte underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og vil ha anslagsvis 20 årsverk. Departementet starter nå arbeidet med etableringen, med sikte på oppstart i 2018. Hvor raskt etableringen kan skje avhenger blant annet av hvor hurtig tilfredsstillende lokaler er tilgjengelige.

– Endringen er et viktig tiltak for å skape økt kompetanse og kvalitet i saksbehandlingen, økt rettssikkerhet til den enkelte og bedre grunnlag for likebehandling av saker, sier justis- og beredskapsministeren.

Stortinget vedtok 8. juni 2016 en endring i sikkerhetsloven om reduksjon i antall klareringsmyndigheter. Det opprettes i hovedsak én myndighet i forsvarssektoren og én i sivil sektor. Endringen er et sentralt tiltak innen forebyggende personellsikkerhet.

I den faglige vurderingen av forskjellige steder, kom Moss godt ut på viktige krav i retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon.

Etableringen av en ny statlig kompetansevirksomhet i Moss vil bidra i regjeringens ambisjon om at statlige arbeidsplasser skal bidra til å styrke og utvikle kompetansemiljøene i hele landet.