Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Nye tiltak mot radikalisering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen styrker innsatsen mot radikalisering under soning i norske fengsler. Tiltakene skal gjøre kriminalomsorgen bedre i stand til å hindre at ekstremister radikaliserer medfanger.

Etter initiativ fra justis- og beredskapsministeren, har det i løpet av høsten og vinteren blitt gjennomført et omfattende og systematisk arbeid med utvikling av nye tiltak i handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Innsatsen mot radikalisering i fengslene er ett av hovedområdene for nye tiltak.

De siste årenes arbeid mot radikalisering har båret frukter. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) viser nå til bedring på enkelte områder. Det er avgjørende å jobbe for å hindre at denne positive trenden snur. Derfor rettes stor oppmerksomhet på å forebygge at unge mennesker radikaliseres og rekrutteres til voldelig og ekstreme miljøer.

– Det er avgjørende for regjeringen å hindre at personer rekrutteres inn i ekstreme miljøer. Vi vet at radikaliserte personer er fengslet i Norge, og at det er en fare for at disse kan radikalisere andre innsatte, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

– For å motvirke dette har kriminalomsorgen utviklet flere kompetansehevende tiltak slik at de ansatte lettere kan indentifisere og håndtere denne type problemstillinger i fengslene, sier Amundsen videre.

I tillegg til innsatsen i fengslene, skal samarbeidet mellom kriminalomsorgen, kommunene, det ordinære politiet og PST styrkes og formaliseres. Dette for å sikre en god håndtering etter løslatelse av individer det er knyttet en bekymring til.

Regjeringen tar også grep for å styrke det forebyggende arbeidet med familier som opplever at en eller flere medlemmer står i fare for å bli radikalisert. Videre vil regjeringen styrke sivilsamfunnets evne til å gjenkjenne tidlige bekymringstegn og håndtere bekymring om radikalisering.

Behovet for nye tiltak på feltet vurderes løpende.