Forsiden

Historisk arkiv

Påtaleanalysen overlevert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) tok i dag imot påtaleanalysen. Utvalgets oppdrag har vært utrede hvorvidt påtalemyndigheten har riktig kapasitet og kompetanse.

Utvalgets egen pressemelding:

Påtaleanalyseutvalgets utredning NOU 2017: 5 En påtalemyndighet for fremtiden

Påtaleanalyseutvalget ble oppnevnt i statsråd 4. mars 2016 for å gjennomføre en analyse som kan danne grunnlag for en videreutvikling av og en kvalitetsreform i påtalemyndigheten. Utvalget legger i dag frem sin utredning NOU 2017: 5 En påtalemyndighet for fremtiden.

Bakgrunnen for oppnevning av utvalget var i første rekke Politianalysen fra 2013, som i liten grad behandlet påtalemyndigheten. Et viktig spørsmål for utvalget har vært hvilke konsekvenser endringene i politiets organisering bør få for påtalemyndigheten. Et premiss for utvalget var at dagens modell, der påtalemyndigheten på første nivå er integrert i politiet, skal opprettholdes.
Utvalget peker på flere sider ved påtalemyndighetens arbeid og organisasjon som bør videreutvikles. Styringen av etaten bør utvikles, og det på alle plan. Effektiviteten kan bli bedre og kvaliteten jevnere. Antallet statsadvokatembeter bør reduseres fra ti til seks, og statsadvokatene bør i større grad enn i dag utøve en aktiv fagledelse overfor politiet, og drive noe mindre med behandling av enkeltsaker.

Påtalemyndigheten i politiet bør avgjøre påtalespørsmålet i flere saken enn nå. Det bør utarbeides et mer strukturert system når det gjelder innholdet i de forskjellige stillingskategoriene i påtalemyndigheten i politiet, herunder en plan for et helhetlig karriereløp.

En videreutvikling av påtalemyndigheten forutsetter at Riksadvokatembetet styrkes med flere stillinger, blant annet for å kunne ivareta flere funksjoner i etaten som utvalget etterlyser. Riksadvokaten bør drive mindre med behandling av enkeltsaker. Utvalget er kritisk til dagens kompetansearbeid i etaten; særlig gjelder dette grunnopplæringen av juristene i politiet. Påtalemyndigheten må utvikle en overordnet strategi for kompetanseutvikling, et ansvar som bør legges til riksadvokaten. Utvalget etterlyser også en servicestrategi for påtalemyndigheten, og reiser spørsmål om det bør etableres et disiplinærorgan for etaten.