Historisk arkiv

Politiet skal få opplysninger om beboere i asylmottak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet vil endre utlendingsloven slik at politiet i større grad kan gis tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak.

– Det er helt nødvendig at politiet har en effektiv tilgang til opplysninger om alle som til enhver tid bor i asylmottak i Norge. Det vil gjøre det lettere for politiet å sikre en god utlendingskontroll knyttet til etterforsking og forebygging av straffbare handlinger, i tillegg til en styrket sikkerhet og beredskap, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (FrP).

Lovforslaget gir politiet tilgang til opplysninger om asylsøkere i mottak og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere. Forslaget innebærer at politiet, etter skriftlig anmodning og uten hinder av taushetsplikt, skal få utlevert opplysninger om navn, fødselsdato og nasjonalitet til nåværende og tidligere beboere i asylmottak og omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere.

Les lovforslaget her: Prop. 156 L (2016-2017) Endringer i utlendingsloven (politiets tilgang til opplysninger om beboere i mottak mv.)

Politiet skal også få slike opplysninger om beboere som har permisjon fra mottaket eller omsorgssenteret. Videre skal politiet få opplysninger om dato for når en beboer flyttet til og/eller fra mottaket eller omsorgssenteret. I den grad det finnes opplysninger om hvor tidligere beboere har flyttet, skal politiet få utlevert opplysninger om nytt bosted. Opplysninger som nevnt kan kreves utlevert når dette er nødvendig for politiets oppgaver etter utlendingsloven eller oppgaver knyttet til politimessige formål.

– Tilgang til opplysninger er viktig for at politiet skal kunne utføre sitt samfunnsoppdrag. Samtidig er det viktig å ivareta personvernet for den enkelte. Utlevering av personopplysninger må ha et tydelig rettslig grunnlag, noe dette lovforslaget sikrer, sier Sandberg.

Politiet kan allerede få tilgang til opplysninger gjennom Folkeregisteret om alle norske borgere og utlendinger med oppholdstillatelse utover seks måneder som er registrert bosatt i Norge. Asylsøkere som er bosatt i mottak og omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøker er imidlertid ikke bostedsregistrert i Folkeregisteret. Etter dagens regler er politiets mulighet til å få tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak og omsorgssentre mer begrenset, og kan ikke benyttes til for eksempel forebygging og etterforsking av straffbare handlinger.

Forslaget innebærer at det innføres et klart rettslig grunnlag for politiets tilgang til opplysningene om beboere i mottak. I tillegg vil informasjonen også kunne benyttes i politiets arbeid med å forebygge og etterforske straffbare handlinger. Forslaget omfatter også beboere i omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøker.