Historisk arkiv

Ratifikasjon av konvensjon mot vold i nære relasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har i dag lagt frem en proposisjon til Stortinget om samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbul-konvensjonen).

– Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er grov kriminalitet som regjeringen tar svært alvorlig. Jeg er glad for at Stortinget i dag inviteres til å samtykke til ratifikasjon av Istanbul-konvensjonen, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Konvensjonen pålegger partene å kriminalisere visse handlinger. Etter forslag fra regjeringen, vedtok Stortinget derfor nye straffebud om alvorlig personforfølgelse («stalking») og forberedelse til tvangsekteskap, som trådte i kraft 1. juli 2016. Norsk rett oppfyller nå kravene i konvensjonen.

– Istanbul-konvensjonen skal fremme likestilling mellom kvinner og menn, beskytte rettighetene til kvinner som er utsatt for vold og fremme nasjonalt og internasjonalt samarbeid mot overgrep. Det er viktig at Norge støtter opp om dette ved å ratifisere konvensjonen, sier Per-Willy Amundsen.