Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Særdomstolsutvalget overleverer sin utredning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Særdomstolsutvalget overleverer torsdag utredningen «NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder?» til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

Særdomstolsutvalget ble oppnevnt i mai 2015 av JD og BLD, og ledes av professor Hans Petter Graver. Både dommerstanden og advokatstanden har vært representert i utvalget.

Utredningen drøfter blant annet disse problemstillingene:

•         Både foreldretvister og saker om tvang etter barnevernloven gjelder barns oppvekstsvilkår og omsorgssituasjon, og krever vurderinger av hva som vil være best for et barn fremover. Hvilke egenskaper bør de instansene ha som skal avgjøre slike saker? Bør det fortsatt være slik at foreldretvister avgjøres av tingrettene, og barnevernssaker av fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker?

•         Utlendingsnemnda behandler klager over avgjørelser fra Utlendingsdirektoratet. Bør klagene istedenfor behandles av en forvaltningsdomstol? Hvordan bør en slik domstol i så fall utformes? 

Tid: Torsdag 9. mars klokka 10.30.

Sted: Justis- og beredskapsdepartementet, Gullhaug Torg 4A.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik, mobil 40 23 24 54

Pressen bes om å møte opp kl. 10.00 i JD for registrering.

Kun personer med pressekort vil ha adgang til overleveringen. Deltagende presse bes sende epost på forhånd til andreas.bondevik@jd.dep.no.