Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Strengere straffer for personer som begår flere grove volds- og seksuallovbrudd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har i dag lagt fram et forslag til Stortinget om strengere straffer for personer som begår flere grove integritetskrenkelser, slik som drap, svært grov vold, voldtekt eller alvorlige seksuelle overgrep mot barn.

Maksimumsstraffen i slike saker foreslås hevet med fem år, fra fengsel inntil 21 år til inntil 26 år. En lovendring i tråd med forslaget vil være et signal til domstolene om at hvert lovbrudd skal få større betydning for den samlede straffeutmålingen når noen har begått flere grove volds- og seksuallovbrudd.

– Grove integritetskrenkelser har betydelige skadevirkninger for fornærmede, pårørende og samfunnet. Forslaget er et uttrykk for at samfunnet ser svært alvorlig på slik kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Regjeringen foreslår samtidig å åpne for separate oppreisningskrav mot den enkelte ansvarlige for skade eller krenkelse begått av flere i fellesskap. Dette vil særlig være aktuelt ved grove volds- og seksuallovbrudd, slik som en gruppevoldtekt. Formålet med forslaget er å motvirke at gjerningspersoner blir ansvarlige for et lavere beløp ved å handle sammen med andre.

– Det er urimelig at gjerningspersoner som går sammen om en voldtekt, får en økonomisk fordel. Med dette forslaget unngår vi det, sier Amundsen.