Historisk arkiv

Styrket oppreisingsvern ved krenkelser begått av flere i fellesskap og skjerpede krav til begrunnelsen for utmåling av straff

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslo 22. mai 2017 lovendringer som ville gi ofre for krenkelser begått av flere i fellesskap, et styrket oppreisningsvern. Forslaget ble vedtatt av et enstemmig Storting. Lovendringene trer i kraft 1. juli 2017 og innebærer at retten kan fastsette separate oppreisningskrav mot den enkelte ansvarlige for skade eller krenkelse begått av flere i fellesskap.

Formålet er å motvirke at gjerningspersoner blir ansvarlig for et lavere beløp ved å handle sammen med andre.

– Det var åpenbart urimelig at gjerningspersoner som gikk sammen om en gruppevoldtekt kunne slippe billigere unna enn om de hadde begått en voldekt alene. Med denne lovendringen kan vi unngå slike støtende resultater, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Regjeringen la samtidig frem et forslag om strengere straffer og økt maksimumstraff for gjerningspersoner som dømmes for flere grove integritetskrenkelser. Forslaget ble nedstemt mot stemmene til Frp og Høyre. Flere av opposisjonspartiene mente at Stortinget ble gitt for liten tid til å vurdere forslaget og ønsket videre utredninger.

– Jeg synes det er trist at regjeringen ikke fikk støtte for å skjerpe straffene for de som begår flere drap, flere voldtekter og seksuelle overgrep mot barn flere ganger, sier Amundsen.

– Det handler om et verdivalg der ofrene for slik kriminalitet og folket for øvrig må kunne forvente klare svar fra politikerne. Jeg synes det er uheldig at Stortinget skyver dette ansvaret fra seg ved å skylde på for rask saksbehandling, særlig når forslaget om et styrket oppreisningsvern ble enstemmig vedtatt, selv om det ble fremsatt og behandlet samtidig, sier Amundsen..

Stortinget vedtok regjeringens forslag om å skjerpe kravene til begrunnelsen domstolene gir ved utmåling av straff mot lovbrytere som har begått flere lovbrudd. Formålet med lovendringen er blant annet å bidra til at domstoler og påtalemyndighet er bevisst straffenivået for hvert enkelt lovbrudd i saken.