Historisk arkiv

Tilknytningskrav i familieinnvandringssaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Det er i dag bestemt at tilknytningskravet for familieinnvandring vil tre i kraft 1. juli 2017. Kravet innebærer at familiemedlemmer kan nektes oppholdstillatelse i Norge dersom familien kan leve sammen i et annet trygt land som de har sterkere tilknytning til.

– Dersom det er mer naturlig at familien bosetter seg sammen i et annet trygt land, er det ingen grunn til at familien skal få opphold i Norge. Dette vil bidra til å sikre en mer bærekraftig asylpolitikk, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp).

Stortinget vedtok tilknytningskravet gjennom en lovendring i juni 2016. Det er nå fastsatt endringer i utlendingsforskriften som presiserer at det landet familien henvises til må respektere flyktninger og asylsøkeres grunnleggende rettigheter.

Landet må være tilgjengelig for familien gjennom trygg og lovlig innreise, og familien må ha en reell mulighet til å kunne bosette seg der. Det betyr at de må ha, eller vil kunne få, en formell oppholdstillatelse eller tilsvarende status i det aktuelle landet.

Unntak fra tilknytningskravet kan gjøres i særlige tilfeller, men dersom vilkårene for øvrig er oppfylt skal det kun være en snever adgang til likevel å innvilge søknad om familieinnvandring. 

Kravet gjelder kun personer som har opphold i Norge på grunnlag av et beskyttelsesbehov, og det skal ikke gjelde etter at referansepersonen har fått permanent oppholdstillatelse her.