Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2017

Tiltak for enslige mindreårige asylsøkere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 119,4 millioner kroner for å bedre situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i mottak og omsorgssentre. Syv nye tiltak skal raskt iverksettes for å forhindre alvorlige hendelser.

– Det har over tid vært en alvorlig situasjon for mange barn i asylmottak. Dette har regjeringen tatt på største alvor, og vi har lansert flere tiltak allerede. Nå kommer syv nye tiltak for å forbedre situasjonen med én gang, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (FrP).

Dette er også viktig for barneminister Solveig Horne (FrP):

– Det er viktig at enslige mindreårige asylsøkere får hjelp til å håndtere og redusere psykiske plager. Vi vil derfor prøve ut et lavterskeltiltak for barn i omsorgssentrene. Det går ut på at barna skal møtes i små grupper hvor de lærer seg metoder som gjør at de i større grad skal bli i stand til å mestre situasjonen de er i, noe som kan bidra til å redusere et barns psykiske plager, sier hun.

Mange bekymringsmeldinger

I løpet av 2015 kom det ekstraordinært mange asylsøkere til Norge, hvorav hele 5480 enslige mindreårige. I 2016 kom det 320 enslige mindreårige, og per utløpet av mars 2017 har det kommet 60. Siden høsten 2016 har det kommet mange bekymringsmeldinger om enslige mindreårige. Situasjonen er sammensatt. Frustrasjonen blant barn og unge gir seg utslag i ulike former for uønsket adferd og forverret psykisk helse. Dette har vært viktig for regjeringen å ta tak i.

– Regjeringens hovedmål er å føre en politikk som fører til at færre barn sendes ut på en farefull reise til Norge. Samtidig er det viktig at barn som kommer til landet uten omsorgspersoner får et forsvarlig og tilstrekkelig tilbud, både i omsorgssentre og i mottak, sier Per Sandberg.

Viktig å finne gode tiltak

Regjeringens mener det er viktig å finne gode tiltak som kan iverksettes raskt da det er risiko for alvorlige hendelser blant enslige mindreårige i mottak. Denne situasjonen vil sannsynligvis vedvare gjennom 2017 og inn i 2018. Risikoen vil trolig avta på noe lengre sikt grunnet blant lave ankomsttall, kortere saksbehandlingstid, og at beboere med begrenset tillatelse skal bosettes. I tillegg vil beboere som ankom som enslige mindreårige i 2015 etter hvert fylle 18 år, og dermed flyttes til voksenmottak etter den tid.

Flere av tiltakene forutsetter friske midler, og vil bli endelig vedtatt under Stortingets behandling av RNB i juni. Pakken består av følgende tiltak:

  1. Regjeringen vil øke det finansielle handlingsrommet til UDI for å bedre oppfølgingen av enslige mindreårige i mottak. Det kan brukes til å øke bemanningstettheten i mottak for enslige mindreårige, utsette avvikling av enkelte mottak for enslige mindreårige for å redusere flyttinger, eller å styrke rådgivningstjenesten rundt ungdommene. Tiltaket vil samlet sett bidra til økt voksenkontakt og tettere oppfølging av den enkelte beboer.
  2. Regjeringen vil bosette enslige mindreårige med begrensede tillatelser i påvente av dokumentert identitet etter førstegangsvedtak, ikke etter førstegangsfornyelse som i dag. Dette vil kunne bidra til å redusere antall enslige, mindreårige asylsøkere i mottak og omsorgssentre.
  3. Returprogrammet «Myndighetsarrangert retur» for enslige mindreårige med avslag skal igangsettes i løpet av sommeren 2017. Denne returordningen vil innrettes mot og tilpasses dem med tidsbegrensede tillatelser for å tilrettelegge for retur.
  4. Regjeringen vil sammenstille relevant nasjonal og internasjonal kunnskap om situasjonen til enslige mindreårige.
  5. Regjeringen vil styrke de regionale sentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). Satsingen vil bidra til å bygge opp kompetansen i mottak og i kommunene om å fremme helse og livskvalitet hos krise- og traumeutsatte barn.
  6. Regjeringen vil legge føringer for at kommuner med asylmottak og omsorgssentre for enslige mindreårige skal prioriteres i kunngjøringer av tilskudd til rekruttering av psykologer.
  7. Regjeringen foreslår at Folkehelseinstituttet tildeles midler til å implementere og evaluere en manualbasert kognitiv metode for å redusere traumerelaterte psykiske plager hos enslige, mindreårige asylsøkere i omsorgssentre og mottak.