Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Arbeidsgruppe skal se på inkassoloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal se på problemstillinger om inkassoloven.

– Inkassoregelverket er viktig for skyldnere som ikke har betalt pengekrav innen forfall, og for kreditorer og inkassonæringen. Arbeidsgruppen har fått et bredt mandat som omfatter vesentlige problemstillinger, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Arbeidsgruppens mandat omfatter blant annet organisering av inkassovirksomheten, kompetansekrav til innehavere av personlig inkassobevilling, dekning av kostnader ved utenrettslig inndriving (herunder maksimalsatser), klientmiddelbehandling, god inkassoskikk og behandling av personopplysninger.

Arbeidsgruppen har følgende sammensetning:

  • Fungerende lovrådgiver Signe Christophersen, Justis- og beredskapsdepartementet (leder)
  • Seniorrådgiver Oda Stensrud, Finanstilsynet (sekretær)
  • Seniorrådgiver Paal Bjønness, Forbrukerrådet
  • Advokat Carl Flock, Finans Norge
  • Leder Hanne Riksheim, Virke inkasso lovutvalg

Arbeidsgruppen skal avgi sin rapport innen 1. januar 2020.

Arbeidsgruppens mandat